Меморандум за сътрудничество

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
МЕЖДУ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
И
……....................................................................................................................
В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ В ПОДКРЕПА НА ДОНОРСТВОТО И ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Днес,…………… 2019 г. в гр. София, Министерството на здравеопазването, представлявано от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и ......................................................……....................................................................................., представляван/а/о от ………......................................................................................, наричани по-нататък „страните”,

Водени от разбирането, че все повече български граждани се нуждаят от животоспасяваща органна трансплантация, а броят на реализираните у нас донорски ситуации за поредна година намалява, подписват настоящия Меморандум за сътрудничество при изпълнение на дейностите – предмет на Националната кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията в Република България.

С този Меморандум страните, в качеството си на партньори, декларират ангажимент да работят за повишаване на обществената информираност по темата.

ЧЛЕН 1
Отчитайки като сериозен проблем липсата на достатъчно публична информация относно същността, значимостта и законовата рамка на донорството и трансплантацията на органи, страните се съгласяват активно да взаимодействат за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България

ЧЛЕН 2
Убедени, че единствено общите усилия на институциите, съсловните организации, неправителствените организации и всички други заинтересовани лица могат да допринесат за повишаване осведомеността на обществото относно донорството и трансплантацията в България, страните определиха приоритетите, които споделят:

  • Акцентиране върху необходимостта в семейството и приятелския кръг да се говори за донорството;
  • Популяризиране на Донорската карта;
  • Промяна на обществените нагласи спрямо донорството;
  • Развенчаване на митовете относно донорството и трансплантацията;
  • Работа в посока намаляване броя на отказите на близките да дарят органите на починалия;

ЧЛЕН 3
Страните договарят следните форми на сътрудничество:
Обмен на информация, идеи, опит и статистически данни;
Разработване на съвместни проекти и инициативи;
Партньорство и участие във форуми, конференции, семинари, кръгли маси, обучения и работни срещи, на тема донорство и трансплантация;
Реализиране на медийни и публични събития за постигане на целите на Националната програма за насърчаване на донорство и подпомагане на трансплантацията в Република България 2019-2023.
Осъществяване на проучвания и анализи в областта на донорството и трансплантацията.

ЧЛЕН 4
Срокът на действие на Меморандума съвпада с периода на действие на Националната програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България (2019 - 2023 г.) . След изтичането на този срок, при наличие на мълчаливо съгласие от всяка от страните, Меморандумът се подновява безсрочно. Меморандумът може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие, отправено от всяка от страните.

За Министерството на здравеопазването:

За...............